Tarsan

Je 29. červen ráno, přibližně kolem roku 67. V římském vězení čeká na svou popravu Pavel z Tarsu, tedy Tarsan. Spolu s dvěma průvodci vzpomíná na svůj pestrý život, během kterého čelil kamenování, zemětřesení, ztroskotání, uštknutí hadem a spoustě podobných nepříjemností. Měl to vůbec zapotřebí?

Premiéra 10. dubna 2011 v Kulturním domě ve Zbraslavi.

Coming soon!

vystupující postavy

Pavel/Šavel

Pavlovo svědomí

Mistr stanař

Pavlovy nápadnice

Průvodce Jeruzalémem

Gamaliel

Ježíš

Annaniáš

Farizeové

Pavlův průvodce (Barnabáš/Silas)

Makedonec

Bereniké

soudce ve Filipech

žalářník ve Filipech

Tháles

Pythagoras

Hérakleitos z Efezu

Leukippos

Sókrates

Platón

Aristoteles

Diogénes

Artemis

Eutychos

Obsah

1. Pavel ve vězení

Je brzo ráno 29. červen roku 67. Pavel čeká v římském vězení na svou popravu. Svědomí mu nedává spát a přemítá, jestli je jeho víra stojí za všechna příkoří, kterým byl v životě vystaven.

2. Než vstoupím do těch bran

Pavel se dovídá, že mu zbývá posledních pár minut. Chce pevně věřit tomu, že se těší na setkání se svým Spasitelem, ale jistý si úplně není.

3. V Tarsu

Pavel vzpomíná na život ve svém rodném městě, z doby, kdy si ještě říkal Šavel

4. Stan

Šavel se vyučil stanařem. Měl ale jiné cíle. Chtěl jít studovat na rabínskou školu v Jeruzalémě, což zklamalo jeho obdivovatelky.

5. Jeruzalém

Šavel doputoval do Svatého města, Jeruzaléma. Spolu s průvodcem skupiny žasnou nad historií města, které se má stát jeho domovem.

6. V Gamalielově škole

Šavel se dostal do školy slavného rabína Gamaliela

7. Kamenování

Šavel vystudoval, stal se významným farizejem a proslul jako horlivý ochránce náboženských příkazů a hájil čistotu víry.

8. U Damašku

Šavel si vyprosil povolení, aby mohl zatýkat křesťany v Jeruzalémě i v jiných městech. Vydal se je hledat v syrském Damašku.Cestou se mu zjeví Ježíš.

9. Světlo

Nevidící Šavel je odveden do Damašku. Po několika dnech se setká s křesťanem Ananiášem, po jehož modlitbě znovu Šavel nabude zraku. Nechá se jím pokřtít. Je potom radostně přijat ostatními z komunity křesťanů.

10. Takhle skončil jeden z nás

Šavel krátce po svém obrácení začal horlivě kázat křesťanství. Jeho bývalí přátelé jsou znepokojeni a uvažují, že by jej sprovodili ze světa.

11. Útěk z Damašku

Damašští křesťané se dovědí, že Šavlovi hrozí ve městě smrt a snaží se jej dostat do bezpečí.

12. V koši

Šavel je spouštěn v koši z městských hradeb v Damašku.

13. Chvalozpěv

Šavel i s ostatními křesťany z Damašku děkuje za své vysvobození.

Druhé dějství

14. Antiochie

Protože Šavlovi hrozilo nebezpečí i na dalších místech, kde působil, odebral se na nějaký čas do rodného Tarsu. Tam za ním přišel Barnabáš, který patřil mezi křesťany v syrské Antiochii a pozval ho ke spolupráci v tamní obci. V Antiochii se poprvé začalo lidem věřícím v Krista říkat křesťané. Šavel místo svého židovského jména od této chvíle používá své římské jméno Pavel.

15. Před cestou

Protože se křesťanství rozšiřuje velkou rychlostí, chtějí lidé z nových církevních obcí někoho, kdo by jim vysvětlil základní učení. Lidé z Antiochie vybírají Pavla s Barnabášem a vypravují je na cestu.

16. Na Kypru

První místo, které Pavel s Barnabášem navštívili, byl ostrov Kypr, kde prožili zajímavou zkušenost s konzulem Sergiem a kouzelníkem Elymasem.

17. Sestoupili bohové

Pavel s Barnabášem se ocitli v Lystře v Malé Asii, kde uzdravili člověka chromého od narození. Tamní obyvatelé se domlouvili, že sestoupili řečtí bohové Zeus a Hermes v lidské podobě a chtěli jim obětovat vykrmeného vola. Když apoštolové zjistili, co se děje, prosili Lystřany, aby se obrátili od pohanských model k pravému Bohu. Lystřané je ovšem začali kamenovat.

18. Židé a pohané

První křesťanské obce řešily problém, jestli se křesťané obrácení z pohanství musí řídit židovský Zákonem nebo ne. Prosili Pavla, aby rozhodoval jejich vzájemné spory. Posílají jej do Jeruzaléma, aby se zeptal hlavních křesťanských autorit.

19. Do Evropy

Pavlovi se zdá sen, ve kterém ho jeden Makedonec prosí, aby zavítal s evangeliem také do Evropy.

20. Ve Filipech

V řeckých Filipech Pavel a jeho společník Silas uzdravují posedlou ženu, která jim znesnadňovala hlásání evangelia. Vyvolalo to ovšem nelibost u místních překupníků, kterým tato žena věštěním vydělávala peníze. Postavili tedy apoštoly před soud, který je nechal zbičovat a zavřít do vězení.

21. Zemětřesení

Pavel se Silasem ve vězení zpívají žalmy. Náhle se stěny vězení sesypou, přišlo zemětřesení. Vyděšený dozorce přibíhá a chce si brát život, protože si myslí, že mu vězni utekli. Pavel jej zadrží. Dozorce zve Pavla a Silase k sobě domů a nechá se pokřtít.

22. Areopag

Pavel se rozhodl kázat v kulturní metropoli tehdejšího světa, v Athénách. Na vršku Areopagu, kde se scházejí filozofové, se pokusil představit křesťanství, ale u Athéňanů se dočkal jen výsměchu.

23. V Efezu

V Efezu v Malé Asii se pyšnili jedním ze sedmi divů světa, chrámem bohyně Artemis. Mohutná socha bohyně vzbuzovala úžas a přinášela zisky stříbrotepcům, kteří vyráběli a prodávali devocionálie. Je jasné, že se Pavlovo hlásání monoteismu mnoha Efezanům nelíbilo.

24. Usnout při kázání

Pavel kázal křesťanům v Troadě, když učedník Eutychos vypadl z okna ve třetím poschodí, když usnul při Pavlově kázání. Spadl na ulici a vypadalo to, že zemřel, ale na Pavlovu přímluvu se zase dal dohromady. Ve snu se mu zdálo, že Pavla spoutali a odváděli v okovech.

25. Na moři

Eutychův sen se naplnil. Pavel byl v Jeruzalémě zatčen a uvězněn. Po několika letech vazby v Césareji se odvolal k císaři do Říma. Na lodi, na které se plavili, ztroskotali u ostrova Malta.

26. Dobrý boj

Pavel byl odsouzen a popraven. Jeho život byl jedním velkým svědectvím. Proto mohl vejít do ráje se slovy: Dobrý boj jsem bojoval. Kéž si je jednou můžeme říci i my.